douter


douter
I vi. (de qqn. de qqch) shubhalanmoq, shubha, gumon qilmoq, gumonsiramoq; douter de ses yeux ko‘rib turganiga ishonmaslik; ne douter de rien hech narsadan shubha qilmaslik, xotirjam bo‘lmoq, har qanday muammoni qo‘rqmasdan yengmoq, hal qilmoq
II se douter vpr. (de) shubhalanmoq, shubha, gumon qilmoq, gumonsiramoq; mo‘ljallamoq, taxmin qilmoq, ko‘zlamoq, fahmlamoq, aql idrok bilan bilmoq, topmoq; elle se doute que tout est perdu hammasi tamom bo‘ldi deb biladi.

Dictionnaire Français-Ouzbek. 2009.